“Với Adda, mỗi sản phẩm đều là một tâm huyết của chúng tôi.”